REGULAMIN RADY RODZICÓW
  Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie,
ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52

Rada Rodziców działa na podstawie
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. art. 22a ust. 6, art. 22ab ust. 4.
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 84 ust. 1-2.
3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

4.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami w szczególności:
• art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
• art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
4. Statutu Przedszkola.
5. Regulaminu Rady Rodziców.

 • 1.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa cele , zadania i organizację Rady Rodziców w Przedszkolu nr 3 Ługuś w Karczewie ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52.
  2. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
  3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
  4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką, w brzmieniu:

RADA RODZICÓW
PRZEDSZKOLA nr 3 „Ługuś”
05-480 Karczew
ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52

 • 2.

Skład struktura Rady Rodziców, tryb powoływania członków

 1. Członków do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. Stanowią oni przedstawicielstwo rodziców poszczególnych grup.
  2. Rada składa się z co najmniej 1 przedstawiciela z poszczególnych grup.
  3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
  a. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
  b. propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź Dyrektora Przedszkola.
  4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  a. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
  b. odwołania na wniosek rodziców, członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
  5. Kadencja Rady Rodziców może trwać 3 lata.
  6. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do 2-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych w kolejnym roku szkolnym.
  7. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
  8. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady Rodziców wspólnie z Wiceprzewodniczącym Sekretarzem i Skarbnikiem.
  9. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, Rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady./ Wybory do Rady Rodziców, prezydium do rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym/.

10.W skład Prezydium wchodzą:
• Przewodniczący,
• Wiceprzewodniczący,

 • Sekretarz,
  • Skarbnik.
  11.Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie 2 członków.
  12.Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
 • 3.

Cele , zadania i kompetencje Rady Rodziców

 1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
  a. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym , wychowawczym i dydaktycznym,
  b. wspierania działalności opiekuńczej przedszkola, zwłaszcza w dziedzinie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
  c. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci,
  d. pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola,
  e. pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych,
  f. wspieranie działalności kulturalnej , artystycznej i sportowej dzieci,
  g. współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
  h. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
  i. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  j. prezentowanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji na temat działalności finansowej Rady Rodziców,
  k. prezentowanie Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej opinii rodziców na temat istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola,
  l. współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania pracy przedszkola , a w szczególności opiniowania dokumentów związanych z wychowaniem i opieką dzieci.
  m. wybór odpowiedniej oferty ubezpieczenia na dany rok szkolny
  2. Rada Przedszkola ponadto może:
  a. występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący,
  b. w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 • 4.

Organizacja pracy

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
  2. Posiedzenia Rady Rodziców zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7- dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad.
  3. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
  4. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola.
  5. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.
 • 5.

Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
  2. Uchwała Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
  3. Uchwały Rady Rodziców są zaprotokołowane przez Sekretarza Rady Rodziców.
  4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu Rady.
 • 6.

Sposób dokumentowania posiedzeń


 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.

  2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.
  3. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący i protokolant przy aprobacie Rady Rodziców.
  4. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.
 • 7.

Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

 1. Zadaniami Przewodniczącego Rady Rodziców są:
  a. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
  b. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
  c. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
  d. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
  e. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
  f. przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola,
  g. opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Rodziców w celu przedstawienia go na ogólnym zebraniu rodziców.
  2. Zadaniami Skarbnika Rady Rodziców są:
  a. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
  b. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,
  c. 1 x na kwartał podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady Rodziców.
  3. Przekazanie funkcji Skarbnika zarówno w okresie kadencji jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez komisję rewizyjną.
  4. Skarbnik może przekazać swoje obowiązki osobie upoważnionej przez Radę Rodziców, a fakt ten musi zostać zaprotokołowany.
  5. Zadaniami Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców są:
  a. dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania na forum Rady Rodziców oraz informowanie o tym ogółu rodziców,
  b. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
  6. Zadaniami Sekretarza Rady Rodziców są:
  a. sporządzanie protokołów z posiedzeń Prezydium Rady,
  b. wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń Rady Rodziców i porządku obrad,
  c. załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady Rodziców.
 • 8.

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu Rady.
  2. Dokumentację i ewidencję wpływów oraz wydatków z funduszu Rady Rodziców prowadzi Skarbnik – osoba upoważniona przez ogół Rady Rodziców.
  3. Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane (wpływów kasowych) i ewidencjonowane w raportach kasowych.
  4. Rada Rodziców może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.
  5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów.
  6. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
  a. organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci,
  b. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  c. opłacenia koncertów , teatrzyków,
 2. finansowanie paczek „Mikołajkowych”,
  e. innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady Przedszkola.
 3. Do dysponowania środkami na koncie upoważniony jest Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego i Skarbnik Rady Rodziców. Dokumenty finansowe podpisuję zawsze dwie z powyższych osób – Przewodniczący i Zastępca lub Przewodniczący i Skarbnik lub Zastępca i Skarbnik
 • 9.

Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada Przedszkola współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.
  2. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeżeli uchwały i decyzje Rady są sprzeczne z interesami placówki, Dyrektor Przedszkola zawiesza ich wykonanie.
  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Karczew 19.11.2020 r.

 1. Wpłaty na Radę Rodziców będą dokonywane na konto.
 2. Opłatę na Radę Rodziców prosimy uiszczać do 10 każdego miesiąca.