GMINNE PRZEDSZKOLE NR 3 ,,ŁUGUŚ” W KARCZEWIE

 

Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola w Karczewie

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest na dużym osiedlu. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
W przedszkolu funkcjonuje 6 grup. Grupy wiekowe: 3-latki, dwie grupy 4 –latki, jedna grupa 5 –latki i dwie grupy 6 –latki.
Na dzień 1 września 2016r placówka zatrudnia 13 nauczycieli: w tym logopeda, psycholog, nauczyciel wspomagający i 12 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, hol, dużą salę gimnastyczną, gabinet specjalistów, ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..
Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

1. ciekawe świata,
2. ufne w stosunku do nauczycieli,
3. radosne,
4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
6. uczciwe i prawdomówne,
7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
8. kulturalne i tolerancyjne,
9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie,
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
3. zasady kultury współżycia, postępowania,
4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:
1. występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
4. wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

1. życia i rozwoju,
2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
10. wspólnoty i solidarności w grupie,
11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
14. nauki, informacji,
15. badania i eksperymentowania,
16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
17. oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
18. zdrowego żywienia

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Cele ogólne
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem
Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

1. stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
2. rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
3. kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
4. wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
5. stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
6. nauka przez aktywne działanie,
7. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
8. okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
9. włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. zasada indywidualizacji
2. zasada integracji
3. Zasada wolności i swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznego
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

1. metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
2. opowieść ruchowa
3. gimnastyka ekspresyjna
4. gimnastyka rytmiczna
5. pedagogika zabawy
6. gimnastyka mózgu
7. Metoda Dobrego Startu
8. relaksacja
9. bajkoterapia
10. zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizują w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej, Autorski program

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

1. cele wychowania i nauczania
2. działania zorientowane na dziecko,
3. aktualne pory roku,
4. święta i uroczystości
5. tradycje przedszkola(kalendarz imprez)

FORMY PRACY

1. praca indywidualna
2. praca w małych zespołach
3. praca z całą grupą
4. „otwarte dni”
5. zabawy

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:
1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
3. pełni rolę pracodawcy,
4. organizuje pracę nauczycieli,
5. inspiruje nauczycieli do działania,
6. kieruje działalnością przedszkola,

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

1. protokolant Rad Pedagogicznych,
2. lider WDN
3. współpraca z PPP
4. współpraca z biblioteką
5. prowadzenie strony internetowej
6. promocja przedszkola
7. dekoracja placówki
8. organizacja wycieczek
9. uczestniczenie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w posiedzeniu rekrutacyjnym
10. opieka nad studentami podczas praktyki i opieka nad stażystami
11. współpraca z innymi instytucjami

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

1. odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej -edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
2. opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

1. tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów
2. tworzenie rocznych programów
3. udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji
4. monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
5. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
6. opracowywanie wspólnych uroczystości,

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
2. wszechstronny rozwój dziecka
3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
5. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
6. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
7. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
8. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
9. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
10. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
11. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
12. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
13. promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
2. zebrania grupowe,
3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
4. konsultacje indywidualne,
5. prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
6. organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
7. organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
8. organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
9. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
10. konkursy, wycieczki,
11. angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

1. przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
2. zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
3. uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

1. rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
2. satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
3. kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
4. kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
5. urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
6. poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

1. Urzędem Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
2. Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
3. Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
4. Biblioteką Gminną,
5. Gminnym Ośrodkiem Kultury,
6. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
7. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
8. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
9. SANEPID-em
10. sponsorami

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Cele:

1. pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
2. nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
3. upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

1. prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
2. dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
3. popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
4. promocyjne oraz strony internetowej,
5. organizacja uroczystości ,
6. zabieganie o notatki w prasie,
7. prezentacja w lokalnych mediach,
8. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
9. upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

-każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
-zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
-raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
-rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy

– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup specjalistycznych pomocy do zajęć terapeutycznych,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców

– planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
– skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

– wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
– doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technolog informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

– kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi
– kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY
2016/2020

1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
2. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.
3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony
4. Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.
5. Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Gminnego Przedszkolanr3 w Karczewie:
1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i
Rady Rodziców.
5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną
dnia 14 września 2016 roku